Deskundig advies voor ieder geluidsprobleem

  Snelle levering en professionele montage

  Showroom nabij Utrecht

  EASY Noise Control

  Inkoopvoorwaarden

  ALGEMEEN 

  ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
  In  deze inkoopvoorwaarden worden  de  volgende  termen  in  de  navolgende  betekenis  gebruikt,  voor  zover  uit  de aard  of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

  1. Easy Noise Control: Easy Noise Control BV, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te De Meern, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56239092

  2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Easy Noise Control een  overeenkomst  heeft  gesloten  of  beoogt  te  sluiten met  betrekking  tot  de  uitvoering  van  werkzaamhedendoor de opdrachtnemer.

  3. Leverancier: de  natuurlijke  of  rechtspersoon,  althans  handelend  in  de  uitoefening  van een  beroep  of  bedrijf,met  wie Easy Noise Control een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met betrekking tot levering van productendoor of namens de leverancier.

  4. Wederpartij: elke wederpartij van Easy Noise Control; de opdrachtnemer en/of leverancier.

  5. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de wederpartij en Easy Noise Control tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de opdrachtnemer  zich  jegens  Easy Noise Control heeft  verbonden tot het  verrichten  van montagewerkzaamheden c.q.  de leverancier zich jegens Easy Noise Control heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

  6. Werkzaamheden/werk: alle werkzaamheden waartoe de opdrachtnemer zich jegens Easy Noise Control in het kader van de overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, montagewerkzaamheden.

  7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens de leverancier aan Easy Noise Control te leveren zaken.

  8. Schriftelijk: zowel   traditionele   schriftelijke   communicatie   als   digitale communicatie   op   te   slaan   op   een   duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

  ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Easy Noise Control c.q.van de wederpartij, en iedere tot stand gekomen  overeenkomst. De  toepasselijkheid  van  de  algemene  of  andersluidende  voorwaarden  van  de wederpartij  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2. Van het  bepaalde  in deze inkoopvoorwaarden kan  uitsluitend  schriftelijk  worden  afgeweken.  Indien en  voor  zover hetgeen partijen  uitdrukkelijk  schriftelijk  zijn  overeengekomen, afwijkt  van  het  bepaalde  in  deze inkoopvoorwaarden,  geldt  hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  1. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Easy Noise Control, binden hem niet.

  2. Door  Easy  Noise  Control  aan de  opdrachtnemer  verstrekte  opdrachten  kunnen  gebaseerd  zijn  op  een  reeds  tussen  partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst. Uit deze samenwerking kan voortvloeien dat de opdrachtnemer gehouden is de door Easy Noise Control verstrekte opdrachten uit te voeren. Opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden worden per e-mail aan de opdrachtnemer verstrekt. Voor het overige komen overeenkomsten tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Easy Noise Control anders aangeeft.

  ARTIKEL 4. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
  1. Easy  Noise  Control is,  indien  de  omstandigheden  dat  rechtvaardigen,  bevoegd  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Easy Noise Control ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartijhaar verplichtingen niet zal nakomen. 

  2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Easy Noise Control gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

  3. Voorts is Easy Noise Control gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

  4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Easy Noise Controlop grond van dit artikel uitgeoefende opschortings-of ontbindingsrecht.

  5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Easy Noise Control ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

  6. Indien Easy Noise Control de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OPDRACHTNEMERS

  ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

  1. Opdrachten worden schriftelijk aan de opdrachtnemer verstrekt. De opdrachtomschrijving wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven. De opdracht vermeldt op welke wijze de voor de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken zaken worden geleverd. De opdrachtnemer is in elk geval gehouden voor eigen rekening en risico zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van de voor de uitvoering van het werk geschikte gereedschappen en overige hulpmiddelen, waaronder mede begrepen de benodigde grijpmaterialen. Voorts draagt de opdrachtnemer voor eigen rekening en risico zelf zorg voor zijn eigen transport alsmede het transport van de bij de uitvoering van het werk te verwerken zaken voor zover is overeengekomen dat deze zaken niet op de locatie van uitvoering van het werk door Easy Noise Control ter beschikking worden gesteld.

  2. Meer- en/of minderwerk kan slechts van toepassing zijn voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

  3. Alle vermelde uitvoeringstermijnen waartoe de opdrachtnemer zich jegens Easy Noise Control heeft verbonden, zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4. Easy Noise Control zal de opdrachtnemer tijdig in het bezit stellen van alle voor de uitvoering van het werk relevante gegevens voor zover deze niet reeds bij opdrachtverstrekking ter beschikking van de opdrachtnemer zijn gesteld. Het werk dient in overeenstemming met alle door Easy Noise Control verstrekte gegevens, alsmede overeenkomstig de overige door Easy Noise Control verstrekte aanwijzingen, te worden uitgevoerd.

  5. De opdrachtnemer en Easy Noise Control beogen nadrukkelijk niet met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtnemer voert opdrachten uit voor eigen rekening en risico. De opdrachtnemer doet afstand van alle rechten die een werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst jegens een werkgever heeft.

  6. De opdrachtnemer is verplicht het werk uit te voeren naar de eisen van een goed vakmanschap en het overigens krachtens de opdracht bepaalde. De opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te richten naar de wettelijke regelingen en andere (overheids)voorschriften, in het bijzonder op het gebied van milieu. Opdrachten mogen slechts worden uitgevoerd door personen die daartoe door Easy Noise Control vooraf zijn goedgekeurd. Opdrachten worden met het oog op een bepaalde persoon of bepaalde personen verstrekt. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om het werk zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Easy Noise Control uit te besteden aan derden, waaronder nadrukkelijk mede begrepen stagiaires.

  7. De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. De opdrachtnemer vrijwaart Easy Noise Control van alle aanspraken van derden die menen dat Easy Noise Control de in de vorige volzin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan geheel of gedeeltelijk in gebreke is gebleven.

  8. De personen die het werk uitvoeren dienen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het door Easy Noise Control ter beschikking gestelde poloshirt en voor het overige gepaste en neutrale kleding te dragen, waarbij in elk geval niet de suggestie kan worden gewekt dat uit naam van een ander bedrijf dan Easy Noise Control BV wordt gewerkt. Voorts dienen deze personen zich naar de locatie van uitvoering te vervoeren in, en gedurende de uitvoering van het werk te werken met, een behoorlijk opgeruimde en schone bus. Deze personen zullen voorts slechts in overleg met de opdrachtgever van Easy Noise Control meegebrachte radio’s of de in de bus aanwezige radio gebruiken tijdens de uitvoering van het werk.

  9. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat een ieder die belast is met de uitvoering van het werk ten tijde daarvan in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs.

  .10. De opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van het werk de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en in stand te laten. Easy Noise Control draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van niet of onvoldoende getroffen veiligheidsmaatregelen ontstaat. De opdrachtnemer vrijwaart Easy Noise Control van alle aanspraken van derden ter zake.

  11. De opdrachtnemer is verplicht Easy Noise Control terstond mededeling te doen van alle tijdens de uitvoering van het werk intredende bijzondere feiten en omstandigheden, welke voor Easy Noise Control redelijkerwijs relevant kunnen zijn. De opdrachtnemer meldt tijdig als zich werkzaamheden voordoen die anders c.q. extra zijn dan de werkzaamheden die in de opdracht van Easy Noise Control zijn beschreven. Aanvullende werkzaamheden komen slechts voor vergoeding in aanmerking als deze vooraf door Easy Noise Control zijn goedgekeurd.

  12. In geval gebrekkige of beschadigde zaken die door derden op locatie van het werk zijn geleverd en welke zaken bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer dienen te worden verwerkt, dient de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling te doen aan Easy Noise Control en dient de opdrachtnemer één of meerdere foto’s van deze zaken te maken en aan Easy Noise Control ter beschikking te stellen voor zover het gebrek of de beschadiging daarmee kan worden vastgelegd.

  ARTIKEL 6. | OPLEVERING VAN HET WERK

  1. De opdrachtnemer levert het werk op in bijzijn van de opdrachtgever van Easy Noise Control. Ten tijde van de oplevering zichtbare of merkbare gebreken dienen schriftelijk te worden aangetekend, op de door Easy Noise Control voorgeschreven wijze. In geval niet van zichtbare of merkbare gebreken in de oplevering sprake is, laat de opdrachtnemer de opdrachtgever van Easy Noise Control het werk schriftelijk goedkeuren.

  2. Afval- en verpakkingsmaterialen welke aanwezig zijn na oplevering van het werk, dienen door de opdrachtnemer te worden verwijderd. De opdrachtnemer kan daarvoor de daarvoor door de opdrachtgever van Easy Noise Control ter beschikking gestelde container(s) gebruiken voor zover deze bij de plaats van uitvoering aanwezig zijn. De opdrachtnemer draagt in elk geval zorg voor oplevering van het werk in een nette en schone staat.

  ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

  1. De opdrachtnemer is, indien en voor zover dit hem kan worden toegerekend, aansprakelijk voor de schade die Easy Noise Control, zijn opdrachtgever en/of overige derden in verband met de uitvoering van het werk lijdt. Onverminderd de verplichtingen van de opdrachtnemer uit de wet en de overeenkomst, zal de opdrachtnemer zorgdragen voor een adequate verzekering teneinde zich tegen alle in verband met het werk mogelijk optredende schade te verzekeren en om zijn vrijwaringsverplichtingen jegens Easy Noise Control na te kunnen komen. De opdrachtnemer zal Easy Noise Control op eerste verzoek inzicht geven in de relevante verzekeringspolissen.

  2. De opdrachtnemer garandeert voor eigen rekening en risico de gebreken aan het werk te herstellen welke als gevolg van een aan hem toerekenbare tekortkoming zijn ontstaan. Voorts is de opdrachtnemer gehouden de schade die hierdoor voor (de opdrachtgever van) Easy Noise Control ontstaat zoveel mogelijk te beperken. Deze verplichting duurt voort voor zolang de opdrachtgever van Easy Noise Control zijn aanspraak hierop jegens Easy Noise Control geldig kan maken. Voor zover dat in redelijkheid ter beoordeling van EASY Noise Control kan worden geëist, herstelt de opdrachtnemer gebreken binnen 24 uur.

  3. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever van Easy Noise Control bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt de bedoelde opdrachtgever niet het recht toe om herstel te vorderen, doch is de opdrachtnemer de opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd.

  4. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever van Easy Noise Control die de stelling rechtvaardigt dat Easy Noise Control tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, terwijl die tekortkoming aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, vrijwaart de opdrachtnemer Easy Noise Control van alle aanspraken van die opdrachtgever ter zake.

  5. Indien Easy Noise Control op grond van een aanspraak als bedoeld in het vorige lid door de opdrachtgever wordt aangesproken, dient de opdrachtnemer alles in het werk te stellen Easy Noise Control bij te staan, zowel in als buiten rechte. Alle kosten en schade in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening van de opdrachtnemer.

  ARTIKEL 8. | VERGOEDINGEN VOOR EN BETALING AAN DE OPDRACHTNEMER

  1. De aan de opdrachtnemer toekomende vergoeding betreft een vaste aanneemsom. Indien geen vaste aanneemsom is vastgesteld, worden de werkzaamheden verricht volgens een nader overeengekomen uurtarief. Uitkering daarvan vindt plaats op basis van de daadwerkelijk door de opdrachtnemer bestede uren, met dien verstande dat indien uitdrukkelijk is vermeld dat de opdrachtnemer voor een bepaald aantal uur, een volledig dagdeel of volledige werkdag te werk wordt gesteld, de opdrachtnemer aanspraak maakt op vergoeding naar evenredigheid van de door hem in overeenstemming daarmee vrijgemaakte tijd.

  2. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, zal de opdrachtnemer Easy Noise Control factureren op basis van nacalculatie aangevuld met de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende vergoedingen. Betaling vindt plaats onder het voorbehoud dat de declaratie beantwoordt aan het bepaalde in lid 1, met inachtneming van een betalingstermijn van ten minste 30 dagen.

  3. Indien Easy Noise Control is overgegaan tot betaling, houdt dit op geen enkele wijze afstand van recht in.

  4. Indien de opdrachtnemer het werk niet binnen de in de opdracht vermelde of anders schriftelijk overeengekomen termijn uitvoert, past Easy een korting op het door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde toe. Deze korting bedraagt 1 procent van het door Easy Noise Control ter zake verschuldigde met een minimum van € 250,- per werkdag, per opdracht.

  5. Indien sprake is van een stagnatie buiten de schuld van de opdrachtnemer dan is lid 4 niet van toepassing en wordt een nieuwe uitvoeringstermijn gepland.

  ARTIKEL 9. | WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING

  1. De opdrachtnemer is jegens Easy Noise Control gehouden te voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van loonbelasting en sociale premies die verband houden met het opgedragen werk. Desgevraagd zal de opdrachtnemer Easy Noise Control gegevens verschaffen waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is voldaan.

  2. De omzetbelasting wordt verlegd. De opdrachtnemer vermeldt dit op zijn facturen. De opdrachtnemer vermeldt ook bij verlegging het van toepassing zijnde btw-tarief.

  3. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen op Easy Noise Control in verband met de opgedragen werkzaamheden over te dragen c.q. te verpanden aan derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op gedeelten van de te betalen prijs, die bestemd zijn voor de afdracht van sociale premies en loonbelasting.

  4. De opdrachtnemer vrijwaart EASY Noise Control van alle aanspraken in verband met het niet afdragen van loonbelasting en sociale premies, ook die van eventuele onderaannemers die met voorafgaande schriftelijke instemming van Easy Noise Control door de opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR LEVERANCIERS

  ARTIKEL 10. | VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER EN LEVERING VAN PRODUCTEN

  1. De levering van producten dient te geschieden op de wijze, plaats en tijd zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, bij gebreke waarvan Easy Noise Control gerechtigd is zulks te bepalen.

  2. Indien de leverancier de producten niet levert volgens de overeengekomen leveringstermijn, treedt het verzuim van de leverancier van rechtswege in. De leverancier is te allen tijde gehouden een vertraging of verwachte vertraging ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk aan Easy Noise Control mede te delen.

  3. Alle tussen Easy Noise Control en de leverancier overeengekomen leveringstermijnen betreffen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien levering niet tijdig geschiedt, is de leverancier gehouden de schade die Easy Noise Control dientengevolge lijdt te vergoeden, waaronder mede begrepen kan zijn schade gevorderd door de opdrachtgever van EASY Noise Control, de wachttijd van monteurs en extra kosten voor (spoed)transport. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Easy Noise Control de overeenkomst te ontbinden. De schade kan Easy Noise Control verrekenen met de vorderingen die de leverancier eventueel nog heeft op Easy Noise Control.

  4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen bestellingen niet in gedeelten worden geleverd. De te leveren producten dienen verpakt te zijn in dozen welke voorzien zijn van de door Easy Noise Control kenbaar gemaakte productcodes. Op de dozen dient voorts het aantal daarin aanwezige producten te zijn vermeld.

  5. De leverancier garandeert dat Easy Noise Control het onbezwaarde eigendom over de producten verkrijgt, voorts doet de leverancier afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het recht van reclame.

  6. Het eigendom van de producten en het risico van verlies en beschadiging daarvan gaat pas over op Easy Noise Control op het moment dat de producten door of namens Easy Noise Control in ontvangst zijn genomen, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

  7. In geval zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in specificaties, prijzen of leveringstermijnen voordoen, dient de leverancier daarvan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze inkoopvoorwaarden, onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Easy Noise Control.

  ARTIKEL 11. | CONFORMITEIT

  1. De leverancier staat ervoor in dat de door hem geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden, de producten beschikken over de tussen partijen overeengekomen eigenschappen, de producten voldoen aan de bij of krachtens de wet en de door Easy Noise Control gestelde eisen, de producten zich in nieuwstaat bevinden, de producten vrij zijn van gebreken en rechten van derden, de producten zijn voorzien van alle gegevens en instructies benodigd voor een juist en veilig gebruik daarvan en een aanduiding bevat van de producent of van degene die de producten in de handel heeft gebracht.

  2. Indien de producten niet voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zal de leverancier de zaken voor zijn rekening en ter keuze van Easy Noise Control op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, onverminderd het recht van Easy Noise Control de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en onverminderd alle overige aan Easy Noise Control toekomende rechten, zoals het recht op schadevergoeding.

  3. Alle kosten die Easy Noise Control in verband met het uitoefenen van haar rechten als bedoeld in lid 2 maakt, komen voor rekening van de leverancier.

  4. In dringende gevallen of in geval redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de leverancier zijn verplichtingen uit lid 2 niet na zal komen, is Easy Noise Control gerechtigd herstel, vervanging of aanvulling zelf uit te voeren of te doen uitvoeren en wel voor rekening van de leverancier. Het zelf (doen) uitvoeren van herstel, vervanging of aanvulling ontslaat de leverancier niet van zijn (verdere) verplichtingen uit de overeenkomst.

  ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

  1. Indien de leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Easy Noise Control bevoegd nakoming te vorderen onder de prijscondities die golden vóór uitoefening van deze bevoegdheid, dan wel de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder daarbij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

  2. Partijen zijn jegens elkaar verplicht hun correcte btw-identificatienummer te verstrekken. Indien de leverancier deze verplichting niet nakomt, zal de leverancier de btw, alsmede de andere bedragen die Easy Noise Control verschuldigd mocht zijn als gevolg van de niet nakoming, aan Easy Noise Control vergoeden.

  3. Voor zover betalingsvoorwaarden niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zullen betalingen aan de leverancier geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, mits de producten aan de overeenkomst beantwoorden, de factuur correct geadresseerd, deze is voorzien van het door Easy Noise Control kenbaar gemaakte ordernummer en voor overige volledig is, en de leverancier voor het overige al zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Easy Noise Control is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten voor zolang de leverancier zijn verplichtingen als bedoeld in de vorige zin niet nakomt.

  4. Betalingen geschieden in euro’s. Indien Easy Noise Control is overgegaan tot betaling, houdt dit op geen enkele wijze afstand van recht in.

  5. Easy Noise Control is bevoegd om bedragen die hij uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan de leverancier te verrekenen met de bedragen die Easy Noise Control van de leverancier te vorderen heeft.

  ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. De leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Easy Noise Control, dan wel de (eind)afnemers van de producten of overige derden lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier en/of in verband met productenaansprakelijkheid en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.

  2. De leverancier is gehouden zich, voor zover mogelijk, te verzekeren tegen de schade als bedoeld in lid 1. De leverancier zal op zijn verzekeringspolissen doen aantekenen dat eventuele uitkeringen rechtstreeks geschieden aan de degene die de schade daadwerkelijk heeft geleden. De leverancier is gehouden Easy Noise Control op haar eerste verzoek inzage te geven in de betreffen verzekeringspolissen.

  3. De leverancier vrijwaart Easy Noise Control van alle aanspraken van derden in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de door hem geleverde producten.

  ALGEMENE SLOTBEPALINGEN ARTIKEL 14

  1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

  3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Easy Noise Control wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

  4. De Nederlandse versie van de onderhavige bepalingen is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.